Ile zarabia ratownik medyczny w Polsce

Miesięczne wynagrodzenie całkowite na stanowisku ratownika medycznego wynosi średnio 3 000 zł brutto. Wysokość pensji waha się od 2 400 do 3 800 zł brutto. Zarobki uzależnione są od miejsca zatrudnienia, wykształcenia ratownika, stażu pracy, ilości przepracowanych w miesiącu godzin oraz regionu.

Czym zajmuje się ratownik medyczny?

Ratownik medyczny jest osobą uprawnioną do świadczenia usług medycznych w zakładach opieki zdrowotnej, zwłaszcza w sytuacjach nagłego i bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny pracuje przede wszystkim w pogotowiu ratunkowym, może wykonywać pracę kierowcy karetki pogotowia, instruktora pierwszej pomocy, pracownika WOPR lub GOPR. Ratownikowi medycznemu przysługuje w trakcie pracy ochrona prawna funkcjonariuszy publicznych. Praca w pogotowiu jest odpowiedzialna i niebezpieczna. W trakcie udzielania pierwszej pomocy ratownik bardzo często ma styczność z krwią osób poszkodowanych, wydzielinami i wydalinami. Niedostateczne zastosowanie środków ochrony osobistej może doprowadzić do zakażenia. Kandydat na ratownika medycznego powinien wiedzieć, że priorytetem w tej pracy jest niesienie pomocy osobom potrzebującym w różnych sytuacjach życia codziennego, od niegroźnych zasłabnięć po ciężkie wypadki komunikacyjne, wymagające reanimacji w trudnych warunkach.

Ratownik musi posiadać wiedzę, która umożliwi prawidłowe zachowanie w każdej sytuacji. W tym celu ratownik musi mieć umiejętności:

 • komunikacji z pacjentem, zwłaszcza w ekstremalnych sytuacjach,
 • oceny miejsca zdarzenia, zwłaszcza biorąc pod uwagę ewentualne zagrożenia i zapobieganie zwiększenia liczby ofiar,
 • szybkiej oceny parametrów życiowych ofiary, ustalenia wskazań do leczenia i transportu,
 • decyzji o optymalnym postępowaniu ratowniczym,
 • posługiwania się sprzętem medycznym i sprzętem ochrony osobistej: ubrań ochronnych, aparatów oddechowych,
 • planowania działań ratowniczych przed przybyciem innych służb,
 • zapobiegania zakażeniom,
 • wykonywania zabiegów ratowniczych,
 • podejmowania działań przeciwwstrząsowych,
 • oceny stopnia utraty przytomności,
 • zabezpieczenia funkcji życiowych poszkodowanego,
 • transportu pacjentów, zarówno ręcznego, jak i przy użyciu sprzętu medycznego,
 • przeprowadzenia wywiadu dyspozytorskiego i instruktażu ratowniczego.

Jak zostać ratownikiem medycznym?

Do niedawna dyplom ratownika medycznego można było uzyskać po ukończeniu 2 letniej szkoły licealnej. Obecnie ukończenie szkoły średniej i zdanie egzaminu maturalnego umożliwia rozpoczęcie 3 letnich studiów licencjackich. Podstawą zakwalifikowania kandydata do procesu rekrutacyjnego na I rok studiów ratownictwa medycznego są wyniki uzyskanych przez kandydata ocen i wyników procentowych na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły z przedmiotów: biologia lub chemia oraz język obcy. Program studiów obejmuje przedmioty:

 • anatomia,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy z podstawami ergonomii,
 • biofizyka i biochemia,
 • biologia z mikrobiologią,
 • biostatystyka,
 • choroby wewnętrzne,
 • demografia, polityka zdrowotna i społeczna,
 • dydaktyka z metodyką nauczania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • farmakologia,
 • fizjologia,
 • higiena i epidemiologia,
 • historia medycyny,
 • intensywna terapia,
 • język obcy,
 • komunikowanie interpersonalne,
 • kwalifikowana pierwsza pomoc,
 • medycyna katastrof,
 • medycyna ratunkowa,
 • medycyna sądowa,
 • medyczne czynności ratunkowe,
 • metodologia badań,
 • neurologia,
 • ochrona własności intelektualnej,
 • patofizjologia,
 • pediatria,
 • pierwsza pomoc,
 • podstawy chirurgii,
 • podstawy ekonomii, organizacji i zarządzania,
 • podstawy prawa w ratownictwie medycznym,
 • położnictwo i ginekologia,
 • promocja zdrowia i edukacja zdrowotna.
 • psychiatria,
 • psychologia z elementami psychologii sytuacji kryzysowych,
 • socjologia,
 • stany nagłe w chirurgii ogólnej i naczyniowej,
 • stany nagłe w chorobach wewnętrznych i endokrynologii,
 • stany nagłe w neurologii,
 • stany nagłe w pediatrii,
 • technologia informacyjna,
 • toksykologia,
 • traumatologia narządu ruchu,
 • wychowanie fizyczne,
 • zakażenia w ratownictwie medycznym,
 • zdrowie publiczne i międzynarodowe aspekty zdrowia publicznego.

W trakcie studiów konieczne jest również odbycie praktyk.  Absolwent kierunku ratownictwo medyczne posiada wiedzę z zakresu nauk społecznych, wiedzę specjalistyczną oraz umiejętności z zakresu nauk medycznych, w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy:

 • w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • w szpitalnych oddziałach ratunkowych,
 • zespołach ratownictwa medycznego,
 • specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających,
 • w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego,
 • w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego,
 • w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
 • w charakterze instruktora pierwszej pomocy w: szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości, służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych,
 • w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here